Όροι πώλησης

Γενικοί Όροι Πώλησης και Προμήθειας  

1. Γενικά
1.1. Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης και προμήθειας είναι δεσμευτικοί όταν έχουν δηλωθεί στην προσφορά ή την επιβεβαίωση της παραγγελίας
1.2. Οι παραγγελίες καθίσταται δεσμευτικές ύστερα από γραπτή ή ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραγγελίας και μόνο.

2. Τιμές

2.1. Οι τιμές είναι σε δολάρια ΗΠΑ, εκτός και αν άλλο νόμισμα αναφέρεται στη συμφωνία σας ή το τιμολόγιό σας
2.2. Όλες οι τιμές είναι Ex-Works Ολλανδίας (αποθήκη), εκτός και αν άλλος όρος αναφέρεται στο τιμολόγιό σας ή τη συμφωνία σας με την εταιρεία μας.
2.3. Η Gembird Europe BV διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε προσαρμογές των τιμών για την κάλυψη αυξήσεων στο κόστος π.χ. το κόστος των υλικών, των μισθών και της αποστολής των εμπορευμάτων.

3. Παραγγελίες

3.1. Ελάχιστη αξία Παραγγελίας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την Gembird Europe BV) είναι τα US$ 1.500,00 (για ολλανδικές εταιρείες τα 500,00€).
3.2. Η Gembird Ευρώπη B.V. πωλεί εμπορεύματα σε πλήρη χαρτοκιβώτια και μόνο. Λιγότερη ποσότητα παραγγελίας θα πρέπει να συζητηθεί και εγκριθεί από το προσωπικό πωλήσεων.
3.3. Δέσμευση προϊόντων σε μια παραγγελία στο Β2Β σύστημα της Gembird Europe BV, επιτρέπεται μόνο όταν ο πελάτης σκοπεύει να αγοράσει τα εμπορεύματα, μέσα στο επόμενο διάστημα 1-2 εβδομάδων. Καμία δέσμευση προϊόντων για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται. Αν μετά από 2 εβδομάδες, η δέσμευση παραγγελίας δεν έχει επιβεβαιωθεί, αυτή θα ακυρώνεται αυτόματα και τα εμπορεύματα θα επιστρέφουν στο φυσικό απόθεμα της εταιρίας. Συνιστάται η χρήση της υπηρεσίας "Quotation Request" όποτε υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα σχετικά με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Οι Υπεύθυνοι Πωλήσεων της Gembird Europe BV μπορούν να μετατρέψουν τις Προσφορές σε παραγγελία, ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος. Αν απαιτείται η δέσμευση ενός συγκεκριμένου προϊόντος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την προαναφερόμενη περίοδο δύο εβδομάδων, θα πρέπει να εγκρίνεται ρητώς από έναν υπεύθυνο πωλήσεων Gembird Europe BV.
3.4. Η επιβεβαιωμένη παραγγελία που φέρει την ιδιότητα του "On-Hold" ή "Released", θα πρέπει να αποσταλεί μέσα σε μία εβδομάδα. Εάν η παραγγελία δεν μπορεί να αποσταλεί εντός μίας εβδομάδας (λόγω καθυστερημένης πληρωμής για παράδειγμα), η παραγγελία θα ακυρώνεται και τα εμπορεύματα θα επιστρέφονται στο ελεύθερο φυσικό απόθεμα. Τα έξοδα ακύρωσης (για την περισυλλογή παραγγελιών και επιστροφή τους στο απόθεμα) θα χρεωθούν στο λογαριασμό πελάτη. Η παραγγελία μπορεί να αποθηκευτεί σε αποθήκη που παρέχει η εταιρεία προς τον Πελάτης, αρκεί να καταβληθεί το τέλος αποθήκευσης των 20 δολαρίων για κάθε παλέτα και ανά εβδομάδα.

4. Πληρωμή

4.1. Όσοι πελάτες επιθυμούν να αγοράσουν με πίστωση, πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση για πίστωση στην Gembird Europe BV. Η πίστωση -για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών- θα παρέχεται μόνο εάν ο πελάτης μπορεί να είναι ασφαλισμένος για το ζητούμενο ποσό. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται η πλήρης προπληρωμή (με Τ/Τ).
4.2. Τα τιμολόγια θα πρέπει να διακανονιστούν συμψηφιστικά ή πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας τιμολογίου, χωρίς καμία μείωση. Οι πελάτες θα χρεώνονται με το σύνηθες τραπεζικό επιτόκιο υπερανάληψης των τόκων των οφειλόμενων ποσών. Η Gembird Europe BV διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το πιστωτικό όριο από τους πελάτες που αδυνατούν να εξοφλήσουν έγκαιρα τα τιμολόγιά τους.
4.3. Όλα τα εμπορεύματα και τα υλικά που παρέχονται, θα παραμένουν στην πλήρη κυριότητα της Gembird Europe BV μέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Ο αγοραστής και ο κάτοχος των εμπορευμάτων και υλικών θα πρέπει επιπλέον, να συνάπτει ασφαλιστική κάλυψη για τα αγαθά και τα υλικά.

5. Παράδοση και μεταφορά
5.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί τα αγαθά που παραδίδονται σε αυτόν, η Gembird Europe BV θα υπολογίσει τα έξοδα μεταφοράς και θα πρέπει αυτά να εμφανίζονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας ως ξεχωριστό ποσό.
5.2. Η ημερομηνία παράδοσης που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας της Gembird Europe BV, πρέπει να νοείται ως η ημερομηνία κατά την οποία τα εμπορεύματα μπορούν να φορτωθούν στο φορτηγό για την παράδοση στον πελάτη. Κανονικά απαιτούνται τουλάχιστον 24 ώρες για την προετοιμασία των εμπορευμάτων ως την παράδοση. Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία παράδοσης, εξαρτάται από την εταιρεία μεταφοράς που πραγματοποιεί την αποστολή. Η Gembird Europe BV θα ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα άφιξης για το φορτίο τους, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον μεταφορέα.
5.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης απαιτεί επείγουσα αποστολή, θα πρέπει το αίτημα να συζητηθεί με τους Υπεύθυνους Πωλήσεων & Αποθήκης της Gembird Europe BV .
5.4. Όλες οι παραδόσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό και με κίνδυνο του πελάτη. Οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τη ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση πρέπει να αναφερθεί στη Gembird Europe BV εντός 8 ημερών από την παραλαβή του φορτίου, αλλά καταγγελίες που αφορούν οποιοδήποτε ελαττωματικό συσκευασίας πρέπει να αποστέλλονται την ίδια ημέρα με την παραλαβή του φορτίου.

6. Παραλαβή των εμπορευμάτων

6.1. Αν ο Πελάτης επιθυμεί να παραλάβει μια αποστολή ο ίδιος, απαιτούνται συνήθως 24 ώρες για την προετοιμασία των εμπορευμάτων ως την παράδοση. Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία και ώρα της φόρτωσης (ειδικά για τις αποστολές πάνω από 10 κυβικά μέτρα) θα πρέπει να συζητηθεί και να επιβεβαιωθεί με την αποθήκη, είτε από τον Πελάτη ή από πράκτορα του. Η επιβεβαίωση φόρτωσης πρέπει να γίνεται με e-mail.
6.2. Οι οδηγοί του οχήματος περισυλλογής των εμπορευμάτων, παρακαλούνται να εγγραφούν στο γραφείο της Αποθήκης, τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα φόρτωσης. Κατά την μη άφιξη του φορτηγού κατά τον καθορισμένο χρόνο φόρτωσης, η αποθήκη διατηρεί το δικαίωμα να:
- άρνηση φόρτωσης και αναβολή φόρτωσης για άλλη μέρα/ώρα
- Για μεγάλα φορτία (τα οποία απαιτούν αρκετές ώρες για τη φόρτωση) να εκδώσει πρόστιμο για το χαμένο χρόνο για το προσωπικό (50-200 δολάρια, ανάλογα με το πραγματικό αριθμό των χαμένων ωρών εργασίας).
6.3. Ο οδηγός του Πελάτη θα πρέπει να ελέγξει τα εμπορεύματα κατά τη φόρτωση. Αν ο οδηγός έχει υπογράψει για την παραλαβή ενός ορισμένου αριθμού χαρτοκιβωτίων, αίτημα για CLAIM, μπορεί να γίνει δεκτό μόνο αν τα αγαθά αυτά βρεθούν αργότερα στην αποθήκη.
6.4. Εάν ο Πελάτης έχει ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τα έγγραφα εξαγωγής (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής), θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το τμήμα logistics, το αργότερο 24 ώρες πριν από τη φόρτωση που λαμβάνει χώρα.

7. Επιστροφή προϊόντων και υλικών και Εγγύηση
7.1. Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατή μόνο με την γραπτή έγκριση της Gembird Europe BV. Δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της ακύρωσης, θα βαρύνουν τον Πελάτη.
7.2. Η επιστροφή των μη ελαττωματικών αγαθών και των υλικών, απαιτούν την έγγραφη άδεια της Gembird Europe BV και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον τα αγαθά και τα υλικά είναι σε άψογη κατάσταση και βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία. Μια επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να οριστεί από την Gembird Europe BV προς τον αγοραστή, για την κάλυψη της όποιας αναστάτωσης/απώλειας προκαλέσει αυτή η επιστροφή.
7.3. Η Gembird Europe BV θα χορηγεί εγγύηση για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της παράδοσης, για κάλυψη του πελάτη σε σχέση με ότι αποδεικνύεται ελαττωματικό σε κατασκευή και υλικά. Ζημιά που προκύπτει από φυσική φθορά, ανωτέρα βία και η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης, θα πρέπει να αποκλείονται από την εγγύηση.
7.4. Οι πελάτες που επιθυμούν να επιστρέψουν τα ελαττωματικά προϊόντα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση για τον αριθμό RMA (Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού) μέσω της ιστοσελίδας b2b της Gembird Europe BV. Με την παραλαβή της αίτησης RMA, το Τμήμα RMA της Gembird Europe BV θα αποστείλει με e-mail το έντυπο RMA προς τον Πελάτη . Αυτή η φόρμα θα περιέχει τις οδηγίες και τη διεύθυνση παράδοσης για τα εμπορεύματα που πρόκειται να επιστραφούν.
7.5. Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων RMA, η Gembird Europe BV διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ της αντικατάστασης των ελαττωματικών αγαθών ή την έκδοση πιστωτικού σημειώματος. Το ποσό πιστωτικού σημειώματος θα είναι πάντα ίσο με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία των ελαττωματικών προϊόντων. 8. Υποστήριξη μάρκετινγκ 8.1. Οι διανομείς της Gembird Europe BV δικαιούνται προϋπολογισμό μάρκετινγκ. Το ποσό του προϋπολογισμού υπολογίζεται ως 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών. 8.2. Ο προϋπολογισμός μάρκετινγκ υποτίθεται ότι πρέπει να δαπανηθεί για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και την προώθηση των προϊόντων Gembird. 8.3. Ο διανομέας οφείλει να προσκομίσει την απόδειξη αυτής της δαπάνης μάρκετινγκ για να πάρει την έγκριση του προϋπολογισμού που έχει ζητήσει.